Ειδήσεις σε τίτλους

 

 

 
 

 

 
 
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 15:35

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας , θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την  26η του μηνός Φεβρουαρίου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       

 

 

Θέμα

1

2η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης. 

 

Θέμα

2

3η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

 

 

 

Θέμα

3

Υποβολή ή μη πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονα προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Νάουσας»  (Κωδικός πρόσκλησης: 095.2c, A/AOΠΣ 2545, 558/6-2-2018).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

Θέμα

4

Υποβολή ή μη πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονα προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Αστική κινητικότητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Νάουσας»,   (Κωδικός πρόσκλησης: 110.4e, A/AOΠΣ 2555, 555/6-2-2018).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

Θέμα

5

Υποβολή ή μη πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονα προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Νάουσας» (Κωδικός πρόσκλησης: 103.6c, A/AOΠΣ 2558, 556/6-2-2018)

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

Θέμα

6

Υποβολή ή μη πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονα προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Νάουσας» (Κωδικός πρόσκλησης: 110.6e, A/AOΠΣ 2569, 557/6-2-2018).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Θέμα

 

 

7

Υποβολή ή μη πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Θέμα

8

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 με κάλυψη της δαπάνης από τους  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το Κολυμβητήριο ( πισίνα ) Τ.Κ. Ζερβοχωρίου της Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

Θέμα

9

 Προγραμματισμός προσλήψεων ή μη, έκτακτου προσωπικού έτους 2018 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου στο Δημοτικό Ωδείο « Εστία Μουσών »  και στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Θέμα

10

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

Θέμα

11

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

Θέμα

12

Πρόσληψη ή μη, εποχιακού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες.

Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

 

Θέμα

13

Πρόσληψη ή μη, υδρονομέων άρδευσης έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα

14

Παράταση ή μη συμφωνητικού μίσθωσης (‘‘αναψυκτήριο Αγίου Νικολάου’’)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

Θέμα

15

Δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών για τη διαχείριση των παγίων προκαταβολών των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

Θέμα

16

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

Θέμα

17

Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

Θέμα

18

Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

 

Θέμα

19

Καθορισμός ή μη, του ύψους των εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας για το έτος 2018 και έως τη λήξη της θητείας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Θέμα

20

Αποδοχή ή μη, επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων από το υπουργείο Εσωτερικών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

Θέμα

21

 Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

 

Θέμα

22

Τροποποίηση σύστασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών- Νηπιαγωγείων Δήμου Νάουσας» σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

 

Θέμα

23

Τροποποίηση σύστασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων-Λυκείων Δήμου Νάουσας» σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

Θέμα

24

Οικονομική ενίσχυση στον Πολιτιστικό Σύλλογο «EvCanto».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και τουρισμού.

 

Θέμα

25

Έγκριση ή μη, δαπανών φιλοξενίας σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστών στη σχολή Αριστοτέλους στο Δήμο Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και τουρισμού.

 

Θέμα

26

Έγκριση ή μη, δαπάνης εκδήλωσης υποδοχής αντιπροσωπείας του S.E.D.M. στη Σχολή Αριστοτέλους στο Δήμο Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και τουρισμού.

 

Θέμα

27

Διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση βράβευσης εκπροσώπων των “ΑΛΛΗΛΟΝ ΝΕΤ” και “ΔΡΟΜΕΑΣ” ως ανταπόδοσης σε δωρεά εξοπλισμού γραφείου στο Δήμο Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και τουρισμού.

 

Θέμα

28

Διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση υποδοχής αντιπροσωπείας του S.E.D.M. στη Σχολή Αριστοτέλους στο Δήμο Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και τουρισμού.

 

Θέμα

29

Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη φιλοξενίας σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστών στη Σχολή Αριστοτέλους στο Δήμο Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και τουρισμού.

 

Θέμα

30

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 230/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πόλη της Νάουσας.   

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Θέμα

31

Αποδοχή ή μη, δωρεάν παραχώρησης χρήσης ενός αυτοκινήτου (κλούβα κλειστή) από τη ΔΕΥΑΝ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Θέμα

32

Έγκριση ή μη του με αρ. 1/7-2-2018 Πρακτικού (3ο Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-2016 Προγραμματικής Σύμβασης για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

 

Θέμα

33

Διατύπωση γνώμης για έγκριση ή μη, της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (με Αρ. Μελ. 20/2017),κατά (140) εκατόν  σαράντα ημερολογιακές ημέρες (με αναθεωρήσεις).

Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Θέμα

34

Σύσταση επιτροπής για τον καταρτισμό ετήσιου Μητρώου Αρρένων έτους 2017.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Θέμα

35

Δημιουργία ή μη, επιτροπής καταστροφής κινητών αντικειμένων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Θέμα

36

Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό,ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Media Kit


click image to open (pdf)

 

Follow us on Twitter

prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb#"