Ειδήσεις σε τίτλους

 

 

 
 

 
Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 17:14

Μεταφορά του δημαρχείου και της ΔΕΥΑΝ στο αναξιοποίητο κομμάτι της ΒΕΤΛΑΝΣ μέσω προγράμματος

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Μεταφορά του δημαρχείου και της ΔΕΥΑΝ στο αναξιοποίητο κομμάτι της ΒΕΤΛΑΝΣ μέσω προγράμματοςθα προτείνει η δημοτική αρχή στην έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στις 7.

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», η  Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ εξέδωσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση, προς τους Ενδιάμεσους Δήμους όλης της χώρας, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Νάουσας.

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης, θα πρέπει να εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της Δράσης 03-6c-3.5-07: Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας.

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης, όπως αυτή περιγράφεται στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος των Δήμων.

 

Ως τέτοιο κτιριακό απόθεμα νοείται ένα εύρος κτιρίων ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος των οποίων η πρότερη χρήση και δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί και που - στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης-θα επαναχρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς από τους αρχικά προβλεπόμενους.

 

Στο συγκεκριμένο κτιριακό δυναμικό, ενδεικτικά, εντάσσονται ανενεργά κτίρια όπως: - Βιομηχανικά, - ΞΕΝΙΑ - Νοσοκομεία - Στεγασμένες Αγορές, - Αποθήκες, - Στεγασμένες Στοές, - Δημοτικά Λουτρά, - Δημοτικά Σφαγεία, - Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις, - Δικαστικά Μέγαρα, - Άλλα κτίρια, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας. Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις σε ανενεργά κτίρια ή κτίρια που ένα μικρό ποσοστό της επιφάνειας τους (έως 20%) έχει υφιστάμενη χρήση και με την παρέμβαση θα αποκτήσει χρήση το σύνολο της επιφάνειάς του.

 

Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης, μέγιστου προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, για την ανακατασκευή, αναστήλωση αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- το κτίριο απαιτείται να είναι ιδιοκτησίας του Δήμου ή να έχει παραχωρηθεί σε αυτόν από Δημόσιο Φορέα για χρονικό διάστημα άνω των δεκαπέντε (15) ετών.

 - το κτίριο απαιτείται να είναι συνολικής επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.).

- το κτίριο θα βρίσκεται εντός αστικού ιστού ή/και εκτός υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η άμεση και γρήγορη προσβασιμότητα σε αυτό. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

- η χρήση που θα επιλεγεί θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του κτιρίου τουλάχιστον για τέσσερις (4) ημέρες / εβδομάδα και οκτώ (8) μήνες / χρόνο.

 

Με την κατάλληλη διαμόρφωση εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον αστικό ιστό της πόλης. Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα α) την ανάδειξη των κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και β) την ουσιαστική αναζωογόνηση και την αλλαγή προσανατολισμού περιοχών σε πολιτιστικές / τουριστικές περιοχές. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις οφείλουν όχι απλώς να διατηρούν το κτίριο αλλά να μην αλλοιώνουν τα αρχιτεκτονικά και αισθητικά του χαρακτηριστικά και θα πρέπει να γίνεται χρήση εφαρμογών φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και υιοθέτηση των αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού.

 

Ο Δήμος Νάουσας σκοπεύει να υποβάλλει πρόταση για το αναξιοποίητο τμήμα της Βέτλανς, δωρεά του Χρήστου Λαναρά προς το Δήμο Νάουσας, στην κατηγορία παρέμβασης 4 που αφορά στην αξιοποίηση τουλάχιστον του 80% της επιφάνειας του κτιρίου για τη μετεγκατάσταση και λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νάουσας.

 

Η πρόταση αυτή θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το εγκεκριμένο σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας, προϋπολογισμού 3,5 εκ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μέσω του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς το εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό κτίριο βρίσκεται εντός της  περιοχής παρέμβασης του εγκεκριμένου σχεδίου ΒΑΑ του Δήμου Νάουσας.

 

Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στη βιώσιμη αξιοποίηση των περιοχών ενδιαφέροντος που συνδυαστικά με την άσκηση άλλων δραστηριοτήτων του Δήμου θα αναβαθμίσουν την εικόνα της πόλης αντιμετωπίζοντας παράλληλα την μεταβαλλόμενη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις μιας ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης.

 

Μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές επιδιώκεται η επίτευξη κοινωνικών, πολιτιστικών και δημοσίου συμφέροντος στόχων που εξυπηρετούν τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Νάουσας.

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, όπως και την σχετική πρόσκληση με τις αναφερόμενες διατάξεις, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για:

 

 

1. Την Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ. 5838/740/Α3/13-11-2017 πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Καινοτομία, με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση του Βιομηχανικού Κτιρίου ΒΕΤΛΑΝΣ και επανάχρηση του για την μετεγκατάσταση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου», προκειμένου να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: «Δημιουργική Επανάχρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας».

2.      Την έγκριση της λειτουργίας του χώρου μετά την υλοποίηση της Πράξης κατά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα και τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες τον χρόνο, από το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες του Δήμου (σύνολο 108 και 25 υπάλληλοι οι οποίοι σήμερα απασχολούνται σε 4 διαφορετικά κτίρια του Δήμου. Υπεύθυνο για τη συντήρηση του κτιρίου θα είναι το Τμήμα Αυτεπιστασίας και συντηρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας.

3.         Την έγκριση της κάλυψης του υπολοίπου του προϋπολογισμού του έργου από ίδιους πόρους του Δήμου.

 

 

 

Η Γενική Γραμματέας του Δήμου Η.Π. Νάουσας

 

 

Καλαϊτζή Αφροδίτη

 

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό,ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Media Kit


click image to open (pdf)

 

Follow us on Twitter

prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb#"