Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2019 14:59

Αδαμίδης, Βασιλείου, Μπαλτατζίδου, Τζουβάρας και Τριανταφύλλου οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Νάουσας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο Παύλος Αδαμίδης, ο Γιώργος Βασιλείου, η Δώρα Μπαλταζίδου, ο Βασίλης Τζουβάρας και ο Γιώργος Τριανταφύλλου, είναι οι 5 νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Νάουσας, όπως τους όρισε ο δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας.

Οι αρμοδιότητες τους έχουν ως εξής:

 

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, ο κ. Γεώργιος Τριανταφύλλου του Ιωάννη, καθ’ ύλην σε θέματα Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νάουσας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Καθ’ ύλην:

1. Έχει την ευθύνη της εποπτείας και του συντονισμού της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου, την επάρκεια, καταλληλότητα και προστασία της σχολικής στέγης και των σχολικών κτιρίων, την εποπτεία και τον έλεγχο συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, την καθαριότητα και φύλαξη σχολικών κτιρίων, την τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης

2. Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό τού Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου

3. Τη δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Νεολαίας καθώς και την ενίσχυση δράσεων

4. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας

 

5. Τα θέματα αθλητισμού υπό την πλήρη έννοιά τους, καθώς και η λειτουργία και διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και δημοτικών χώρων άθλησης (γυμναστήρια, γήπεδα, κολυμβητήριο)

6. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και η προστασία των αδέσποτων ζώων

7. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του

8. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της αρμοδιότητάς του που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με σαφή κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου

9. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις καταστάσεις του προσωπικού που ορίζεται αρμόδιος που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης)

10. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος

11. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο των καθηκόντων του

 

Κατά τόπον:

1. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων,

2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Νάουσας,

3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Νάουσας,

4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Νάουσας ,

5. Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Νάουσας ,

6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών), τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας,

7. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους,

8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Νάουσας και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

 

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, ο κ. Γεώργιος Βασιλείου του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην σε θέματα Διοικητικών , Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην:

1. Την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

2. Την Οικονομική Διαχείριση των Κοιμητηρίων βάσει του ισχύοντος κανονισμού

3. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα εντάλματα μισθοδοσίας, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσίa

4. Να έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου (Κ.Ε.Π.)

5. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις καταστάσεις του προσωπικού που ορίζεται αρμόδιος που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης), καθώς και να θεωρεί τη χορήγηση αδειών όλου του προσωπικού του Δήμου, μετά την έγκριση των αρμόδιων Αντιδημάρχων και πριν την τελική έγκριση από το Δήμαρχο

6. Τον έλεγχο και την εποπτεία καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη λειτουργία λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, θρησκευτικών και λοιπών εορτών καθώς και έκδοση σχετικών πράξεων και εγγράφων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

7. Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων

8. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του

9. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της αρμοδιότητάς του που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με σαφή κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου

10. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος

 

Κατά τόπον:

1. Η τέλεση πολιτικών γάμων

2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης

3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης

4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης

5. Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης

6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης

7. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος

 

 

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, ο κ. Αδαμίδης Παύλος του Χαράλαμπου, καθ’ ύλην σε θέματα Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην:

1. Την ευθύνη της λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων

2. Την εποπτεία των αρμόδιων τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, του γραφείου πολιτικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών

3. Την ευθύνη των Δασών, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων εντός αυτών

4. Η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

5. Η μέριμνα για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

6. Γενικά να πραγματοποιεί δράσεις και ενημερώσεις στους πολίτες που αφορούν σε θέματα πολιτικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος

7. Την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας και ΠΣΕΑ

8. Τον έλεγχο ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων

9. Την εποπτεία, σχεδιασμό και οργάνωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας

 

 

10. Την εφαρμογή και εποπτεία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Δήμου βάσει του Συμφώνου Δημάρχων 2020

11. Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου

12. Η άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία,

13. Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

14. Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής

15. Η έκδοση βεβαιώσεων απόσταξης

16. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης

17. Κάθε αρμοδιότητα που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την χωροταξία

18. Την συντήρηση, δημιουργία, μέριμνα και διασφάλιση ποιότητας αναπλάσεων εντός των οικισμών και η συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την σύνδεση με όμορες περιοχές

19. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του

20. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της αρμοδιότητάς του που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με σαφή κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου

21. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις καταστάσεις του προσωπικού που ορίζεται αρμόδιος που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης)

22. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος

Κατά τόπον:

1. Η Τέλεση Πολιτικών γάμων

2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων

3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων

4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων

5. Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων

6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων

7. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος

 

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, ο κ. Τζουβάρας Βασίλειο του Γεωργίου, καθ’ ύλην σε θέματα Τεχνικών Έργων και Καθαριότητας και αναπληρωτή για την ΔΕ Ναούσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων

2. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και του τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

3. Οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο και αφορούν στον τομέα της αρμοδιότητάς του μετά από προγραμματισμό και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων

4. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και οχημάτων καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο και αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς του, μετά από προγραμματισμό και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν

5. Εποπτεία και έλεγχος του Κίνησης Οχημάτων

6. Η θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευών όλων των οχημάτων του Δήμου

7. Την ευθύνη για την επισκευή και περιοδική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

8. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

9. Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθ. 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80Α) και των σχετικών Κ.Υ.Α.

10. Η έκδοση και χορήγηση κάθε πράξης, πιστοποιητικού, βεβαίωσης, εγγράφου κτλ που εμπίμπει στις αρμοδιότητές του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον ισχύον ΟΕΥ του Δήμου

11. Εποπτεία, εύρεση, υλοποίηση δράσεων και ενεργειών που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την αναβάθμιση των κινητών και ακίνητων υποδομών του Δήμου

12. Εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, την τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας και την ορθή υλοποίησή του

13. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

14. Η Εποπτεία και έλεγχος του νέου Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων

15. Η ενίσχυση του αισθήματος ανακύκλωσης, η ευαισθητοποίηση των δημοτών και οι δράσεις που αποσκοπούν προς αυτήν την κατεύθυνση

16. Την οργάνωση και λειτουργία Προγράμματος Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης

17. Την συνεργασία με την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας για την καθολική επίλυση αντίστοιχων ζητημάτων

18. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του

19. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της αρμοδιότητάς του που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με σαφή κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου

20. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις καταστάσεις του προσωπικού που ορίζεται αρμόδιος που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης)

21. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος

22. Η τέλεση Πολιτικών γάμων (σε περίπτωση απουσίας του κατά τόπον Αντιδημάρχου για την ΔΕ Ναούσης)

23. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ΔΕ Ναούσης

24. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

25. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη ΔΕ Ναούσης και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος

 

Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, η  κα Θεοδώρα Μπαλτατζίδου του Χαράλαμπου, καθ’ ύλην σε θέματα Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αναπληρώτρια για τις ΔΕ Ειρηνούπολης και Ανθεμίων και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες

Καθ’ ύλην:

1. Τη λειτουργία και εποπτεία του Δημοτικού Ωδείου – Εστία Μουσών καθώς και των Δημοτικών Βιβλιοθηκών

2. Το σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και φορείς της πόλης

3. Τη διαχείριση και διάθεση αιθουσών και δημοτικών χώρων σε φορείς της πόλης για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις

4. Την προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνίας των πολιτών σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, φορείς, συλλόγους και δημότες προς όφελος του πολιτισμού εν γένει

5. Τη λειτουργία γραφείου διεθνών σχέσεων και εθιμοτυπίας του Δήμου

6. Την αξιοποίηση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες με στόχο την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων του Δήμου μας και την συμμετοχή του σε διεθνή δίκτυα

7. Την αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου με σκοπό την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

8. Την ενίσχυση και βελτίωση των πολιστικών δράσεων και εκδηλώσεων με στόχο την ανάδειξη του Δήμου της Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

9. Η εποπτεία των δράσεων που αφορούν σε θέματα τουρισμού

 

Η τέλεση Πολιτικών γάμων (σε περίπτωση απουσίας του κατά τόπον Αντιδημάρχου για τις ΔΕ Ειρηνούπολης και Ανθεμίων) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ΔΕ Ειρηνούπολης και Ανθεμίων Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τουw Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις ΔΕ Ειρηνούπολης και Ανθεμίων και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος

- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, αναπληρωτής του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ κ. Βασιλείου Γεώργιος.

- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ