Ειδήσεις σε τίτλους

 

 

 

 

 
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015 11:51

Πρόγραμμα ̟παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε ̟πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2015

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

∆ικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύτεκνες μητέρες ̟που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν υπαχτεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσω̟πα να είναι δικαιούχοι ̟περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο ̟πρόγραμμα.

 

2.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά ̟που ̟πρέ̟πει να συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:

α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης α̟πό το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των γεννηθέντων τέκνων.

β) Για τα ̟παιδιά άνω των 18 ετών που σ̟πουδάζουν στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής, φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας («̟πάσο»).

γ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές ή σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται «πάσο», Βεβαίωση Σπουδών.

δ) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της ̟πολύτεκνης μητέρας(αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ∆ΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου)

ε) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του πατέρα /συζύγου (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ∆ΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου)

 

στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ της ̟πολύτεκνης μητέρας,(ανεξαρτήτως αν η πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχοςτου λογαριασμού).

ζ)Απόκομμα καταβολής εισφορών ΟΓΑ

η) Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πρέπει εκτός όλων των άλλων δικαιολογητικών να προσκομίσει και εξουσιοδότησης αιτούσας. Τρίτο ̟πρόσω̟πο θεωρείται και ο σύζυγος

 

Για τη συμμετοχή στο εν λόγω ̟πρόγραμμα α̟παιτείται η υ̟ποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στα ΚΕΠ α̟πό 23-11-2015 μέχρι και

4-12-2015.

 

 

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό,ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Media Kit


click image to open (pdf)

 

Follow us on Twitter

prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb#"